Algemene-voorwaarden
Nooit meer een verjaardag, APK of andere belangrijke datum vergeten?
Ontvang gratis een herinnering per e-mail en op uw mobiele telefoon

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1.Datum-Onthouden.nl is een service van Omtzigt Beheer en Management B.V.(hierna"Aanbieder" genoemd). Door u bij Datum-Onthouden.nl aan te melden, aanvaardt u (hierna "Gebruiker" genoemd) deze Algemene Voorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden” genoemd) voor het gebruik van Datum-Onthouden.nl.

1.2. De service, welke door Datum-Onthouden.nl worden geleverd, is uitsluitend bestemd voor personen met een minimumleeftijd van veertien jaar.

1.3. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om diensten uit te breiden, aan te passen, te beŽindigen en te verbeteren, vooral wanneer dit technische vooruitgang dient en noodzakelijk wordt geacht om misbruik te voorkomen. Dergelijke aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de verschijningsvorm van de Datum-Onthouden.nl website verandert. De Aanbieder zal deze aanpassingen alleen doorvoeren in zoverre deze redelijk en acceptabel zijn voor de Gebruiker of de Aanbieder hiertoe is verplicht op grond van wettelijke of technische voorschriften.

2. Doel van de overeenkomst

2.1. De Aanbieder stelt een online service ter beschikking, waarmee de Gebruikers kosteloos herinneringen voor afspraken en verplichtingen aan zichzelf en aan derden geagendeerd kunnen versturen.

2.3. De Gebruiker zal ook een herinnering worden toegestuurd om hem/haar te herinneren aan belangrijke zaken als de zomer-/wintertijd, vader-/moederdag, Pasen, Kerst en dergelijke. De Gebruiker kan deze herinneringen zelf activeren en/of deactiveren middels het menu “Overzicht herinneringen”.

2.3. De via Datum-Onthouden.nl verzonden berichten kunnen mogelijk reclame bevatten.

2.2. Vrijwillige gratis diensten en prestaties van de Aanbieder kunnen op elk ogenblik worden beŽindigd. De Gebruiker heeft in dit geval geen aanspraak op voortzetting van de service.

2.4. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om een beroep te doen op derden voor het leveren van zijn prestaties.

3. Registratie

3.1. Om van de diensten van Datum-Onthouden.nl gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zich allereerst te registreren. Om optimaal van de diensten gebruik te kunnen maken, is de Gebruiker verplicht enige gegevens op te geven, t.w. voornaam, achternaam, postcode, land, Emailadres en het nummer van zijn/haar mobiele telefoon. Bij wijzigingen wordt de Gebruiker dringend geadviseerd de gegevens onmiddellijk online te actualiseren (button “Uw gegevens”).


4. Persoonlijke gegevens

4.1. De Gebruiker garandeert, dat de geregistreerde persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw en volledig zijn. De Gebruiker gaat ermee akkoord, dat zijn gegevens bij de Aanbieder worden geregistreerd en elektronisch worden opgeslagen. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven, tenzij de Gebruiker daar uitdrukkelijk mee akkoord gaat of het noodzakelijk is de gegevens door te geven om de service te kunnen leveren. Elke Gebruiker is verplicht de persoonlijke gegevens te actualiseren. De Gebruiker is tevens verplicht de inloggegevens geheim te houden om misbruik door onbevoegde derden te voorkomen.


5. Duur en beŽindiging van de service

5.1. De persoonlijke kalender op Datum-Onthouden-nl kan op elk ogenblik door de Gebruiker zelf direct worden verwijderd. De Gebruiker dient zich daartoe in te loggen op de website en alle reeds ingevoerde herinneringen uit de persoonlijke kalender te verwijderen. Het is echter ook mogelijk om het gehele account te verwijderen.

5.2. De Aanbieder heeft het recht de dienstverlening eenzijdig en zonder opgaaf van reden op te zeggen. De opzegging kan bij kennisneming van het niet nakomen van de verplichtingen door de Gebruiker met onmiddellijke ingang gebeuren. De Aanbieder heeft het recht de Gebruiker de toegang tot Datum-Onthouden.nl te ontzeggen. Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden verstrekt de Gebruiker uitdrukkelijk het recht voor een dergelijke ontzegging.

5.3. Na beŽindiging van de dienstverlening is de Aanbieder er niet meer toe verplicht diensten te leveren. Hij kan alle op de server voorhanden gegevens van de Gebruiker wissen. Een overdracht van gegevens van de Gebruiker op de Datum-Onthouden.nl website naar een server van een andere Aanbieder is niet mogelijk. Daarom is de Gebruikerzelf verantwoordelijk voor het aanmaken van een back-up en de beveiliging van de gegevens.

6. Algemene plichten van de Gebruiker

6.1. De Gebruiker is verplicht alle geldende nationale wetten na te leven.

6.2. De Gebruiker is verplicht bij het gebruik van de service geen handelingen te verrichten, die de rechten van derden schenden.

6.3. De Gebruiker is verplicht geen inhoud ter beschikking te stellen dat in strijd is met wettelijke verboden, de goede zeden (vooral pornografische, racistische, xenofobische, extremistische of andere verwerpelijke inhoud) of rechten van derden (in het bijzonder persoonlijkheids-, handelsmerk-, naams- en auteursrechten). Verder is de Gebruiker verplicht de diensten, die door Datum-Onthouden.nl beschikbaar worden gesteld, niet voor spamdoeleinden te gebruiken. Als wegens wederrechtelijke gebruik van de websiteDatum-Onthouden.nl aan de Aanbieder een eis wordt gesteld (bijvoorbeeld herroeping, rectificatie, schadevergoeding, enz.) is de Gebruiker ertoe verplicht Datum-Onthouden.nl alle daardoor ontstaande kosten te vergoeden. De Gebruiker is ook verplicht Datum-Onthouden.nl op elke mogelijke manier te helpen een dergelijke eis af te weren.

6.4. De Gebruiker is verplicht alle juridische eisen inzake de verstrekking van contactgegevens (of de overeenkomstige wettelijke plicht van het land van gebruik) in acht te nemen.

6.5. De Gebruikermag geen E-mails met telkens dezelfde inhoud massaal (“spam”) via de systemen resp. de server van de Aanbieder verzenden.

7. Storingen

7.1. De Aanbiederdraagt zorg voor een continue beschikbaarheid. De Gebruiker erkent echter, dat om technische redenen en op grond van de afhankelijkheid van externe factoren, zoals bijvoorbeeldtelecommunicatienetwerken, een ononderbroken beschikbaarheid van de diensten niet kan worden gegarandeerd. Tijdelijke gebruiksbeperkingen geven geen recht op schadevergoeding. Naast de verhindering van de toegang op grond van externe invloeden, die de Aanbieder niet kan beheersen, behoudt de Aanbieder zich een tijdelijke of meer omvangrijke beperking van de toegang voor, in het bijzonder een tijdelijke blokkering van de Datum-Onthouden.nl website voor het uitvoeren van verbeteringen, het elimineren van fouten en storingen enz.

7.2. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor storingen.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor het gegevensverlies van de Gebruiker of het onbevoegd verkrijgen van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker door derden (bijv. door hackers).

8.2. De Aanbieder is ook niet aansprakelijk voor misbruik van gegevens en inlichtingen, die de Gebruiker zelf voor derden toegankelijk heeft gemaakt.

8.3. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, omzetverlies, vorderingen of andere schades, die mogelijk voortvloeien uit een storing of het nietbeschikbaar zijn van Datum-Onthouden.nl.

9. Gegevensbescherming

9.1. De Aanbieder verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens van de Gebruiker. Verdere informatie over de gegevensverwerking en de gegevensbescherming kan in de privacyverklaring gevonden worden.

9.2. De Gebruiker is op de hoogte, dat de op de server opgeslagen inhoud vanuit technisch oogpunt door de Aanbieder op elk ogenblik kan worden ingezien. Bovendien is het theoretisch mogelijk dat de gegevens van de Gebruiker bij de gegevensoverdracht via het internet door onbevoegde derden worden ingezien.

9.3. De Aanbieder biedt de Gebruiker de mogelijkheid tevens anderen op de hoogte testellen van een bepaalde herinnering. Dit valt onder de “Tell a Friend” Opta wetgeving en is aan strenge eisen verbonden. Om deze dienst te kunnen leveren zullen de E-mailadressen van uw vrienden en bekenden wel door ons worden opgeslagen op onze server, maar zullen op geen enkele wijze worden gebruikt voor marketing o.i.d. en zullen dezelfde bescherming genieten als uw eigen gegevens (zie tevens onze privacy policy).

9.4. De Gebruiker is alleen en volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de “Tell a Friend” berichten

9.5. De zogenaamde “Tell a Friend” berichten zullen geen advertenties bevatten.

9.6. De ontvanger van deze “Tell a Friend” berichten wordt door de Aanbieder de mogelijkheid geboden toekomstige berichten, welke door de Gebruiker via Datum-Onthouden.nl worden verstuurd, te weigeren


10. Slotbepalingen

10.1. Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

10.2. Datum-Onthouden.nl is gevestigd in Nederland en volgens EG-verordening 593/2008 (ook wel Rome-I-verordening genoemd) is het Nederlands recht van toepassing op alle diensten, die door Datum-Onthouden.nl worden verleend. De bevoegde rechtbank is deze waar de zetel van de Aanbieder zich bevindt, t.w. Nederland.

10.3. Het Nederlands recht is eveneens van toepassing voor Gebruikers uit andere landen.

10.4. De te gebruiken taal voor alle communicatie met de beheerders van Datum-Onthouden.nl is de Nederlandse taal.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 15 oktober 2015.